top of page
Етичен кодекс на yчителя и ученика  

В нашето училище всички спазваме определени етични, професионални норми на поведение, за да ни е приятно да прекараме времето си заедно и да постигаме добри резултати в работата и учението.

Правилнк за вътрешния ред на училището

Правилникът на училището е приет от ПС на 1/9/2018 г. Всеки ученик, родител и учител е длъжен да се зпознае със съдържанието му и да спазва неговите рапоредби. 

Правилникът се преразглежда всяка година и се актуализира при необходимост.  

Родителите и учениците удостоверяват с подписа си, че са запознати с Правилника и са съгласни да спазват разпоредбите му. 

bottom of page