top of page

Мисия и визия

39007516_1900654146647510_15631217836645

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1.1. Нашата мисия е да съхраняваме българския дух и корени далеч от родината, да опазваме езика, българското самосъзнание и национална гордост на нашите сънародници в Кипър и в частност в окръг Фамагуста и да ги предадем на децата ни, които независмо къде са родени и израснали, са бъдещето на България, на което всички ние се надяваме.

1.2. Изграждане на свободни, морални и инициативни личности, съхранили българското самосъзнание, култура е традиции, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение: уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и добродетели.

1.3. Осигуряване на качествена подготовка на деца и ученици от ПДГ/ПГ до ХII клас според образователните изисквания на МОН за българските училища в чужбина и на конкурентноспособност за продължаване на образованието.

1.4. Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на  физическия, интелектуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности:

-избираема допълнителна подготовка по БЕЛ;

-чуждоезиково обучение /английски, немски, руски език, гръцки език/;

-народни танци;

-пеене;

-художествено слово;

-изучаване на народните традиции, обичаи, занаяти

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

2.1. Утвърждаване на БУ ”Народни будители” като конкурентноспособно учебно заведение, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

2.2. Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към българските национални ценности, гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на зависимост, агресивност и насилие.

2.3. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; утвърждаването му като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене за утвърждаване на младите хора като граждани на България и на света.

 

3. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

3.1. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки възпитаник.

3.2. Повишаване качеството на подготовка на учениците.

3.3. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

3.4. Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.

3.5. Защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация на обществото.

3.6. Обогатяване на творческата дейност на учителите и учениците чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

3.7. Осъвременяване на материалната база

 

 

4. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

4.1. Повишаване качеството на подготовка по всички учебни предмети с акцент върху езиковото обучение.

4.2. Успешно реализиране на учебните планове и учебните програми.

4.3 Разширяване на възможностите за извънкласни и извънучилищни форми.

4.4. Участие в образователни проекти и програми.

4.5. Задълбочаване на процеса на демократизация в училище.

4.6. Разширяване на взаимодействието и сътрудничеството на училището с родителите и извънучилищните институции.

4.7. Осъществяване на рекламна кампания на училището.

4.8. Повишаване на професионалната квалификация на учителите.

4.9. Подобряване на условията за работа и обогатяване на материалната база.

 

 

5. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

5.1. Осъществяване на качествен образователен процес, гарантиращ овладяването на общообразователния минимум от всички ученици за успешното им преминаване в по-горен клас, етап или степен.

5.2. Утвърждаване на училището като привлекателен културно-образователен център за разгръщане, развитие и изява на творческите способности на учениците.

5.3. Утвърждаване стабилността и конкурентноспособността на училището и разширяване обхвата на учениците чрез предлагане на образователни услуги, удовлетворяващи  изискванията на потребителите в:

5.3.1. дневна или дистанционна форма на обучение;

5.4. Прилагане на нови педагогически технологии: интерактивни методи на обучение, работа по проекти и програми и др.

bottom of page